Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2016

3187 81e2 390
Reposted fromcarameltea carameltea viacameracantlie cameracantlie
PRADA:
Reposted fromhomczi homczi
Zbyt długie milczenie sprawia, że w człowieku coś się psuje - jak stojąca woda.
— August Strindberg – Sonata Widm
Reposted fromnyaako nyaako viabe-awesome-today be-awesome-today
Tęskniłem tak, że aż mnie to fizycznie bolało.
— Graham Masterton
6819 fada 390
Którędy uchodzi z ciebie energia? Namierz te miejsca, a potem uszczelnij.
— Regina Brett
Czasem nie trzeba słów, by wiedzieć, że coś się zmieniło.
— Samantha Young “Wbrew zasadom”
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
To był dziwny rok. dziwny to chyba idealne określenie. pełen zarówno złych jak i dobrych sytuacji. wielkich zmian i decyzji. pełen niespodzianek, rozczarowań, nowych ludzi, pochopnych decyzji zarówno negatywnych jak i pozytywnych. trochę niszczący, ale niszcząco wzmacniający. zdecydowanie wzmacniający.
— explodee.soup.io
7293 5daf 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacudoku cudoku
3108 33d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
7335 0a0f 390
(...) jedno, co można zrobić, to podejść do rzeczy filozoficznie, czyli powiedzieć sobie: „Srał to pies”.
— Andrzej Sapkowski, "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromcudoku cudoku viainvisibility invisibility
hah no tak
Reposted fromtakajedna takajedna viainvisibility invisibility
 (...) Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl